Contenuto principale

Splošni prevozni pogoji

Splošni prevozni pogoji iz 9. junija 2013.

1. ČLEN – VOZOVNICE

1. Vsak potnik mora obvezno:

a) pridobiti redno vozovnico, in sicer:

  • vrednostno vozovnico, ki jo mora žigosati ob vstopu v prevozno sredstvo:
  • mesečno vozovnico, ki jo mora izpolniti, če je to predvideno, v skladu z navodili, natisnjenimi na hrbtni strani, in jih potrditi ob vstopu v prevozno sredstvo za prvo potovanje;
  • dokument ali izkaznico, ki za nekatere kategorije uporabnikov potrjuje, da so le-ti v skladu s posebnimi zakonskimi predpisi oproščeni plačila vozovnice;

b) pokazati vrednostno ali mesečno vozovnico ali katerokoli drugo vozovnico ter veljavno osebno izkaznico ob vsaki zahtevi osebja, ki je zadolženo za nadzor; vrednostna ali mesečna vozovnica ter drugi dokumenti morajo biti razpoznavni in ne smejo biti pomečkani ali kakorkoli spremenjeni ali ponarejeni; vrednostne ali mesečne vozovnice ali druge nepravilne vozovnice, ki ne ustrezajo predpisom, bo osebje zaseglo in sledila bo upravna kazen v skladu z 8. čl. tega Pravilnika.

2. Časovno omejena vozovnica velja do zapadlosti na njej navedenega roka, njena veljavnost pa se začne ob uri, ki se vtisne na vozovnico ob žigosanju.

3. Otroci, ki merijo v višino manj kot 1 meter, potujejo brezplačno, če so v spremstvu enega od staršev ali odrasle osebe.

4. Ne glede na prepoved, ki je določena v alineji c 2. odstavka 2. člena, ima vsak potnik z redno vrednostno ali mesečno vozovnico ali katerokoli drugo vozovnico pravico do brezplačnega prevoza dveh (2) zabojev ali kosov prtljage, ki ne presegata velikosti 30x40x55 cm.

5. Za kose prtljage, ki presegajo te mere, ali v primeru prevoza več zabojev ali kosov prtljage, v največjem možnem številu tri (3), vedno pod pogojem, da ne presegajo navedenih mer, je prevoz dovoljen na osnovi nepreklicne presoje osebja, v skladu z alinejo c 2. odstavka 2. člena tega Pravilnika – proti plačilu dodatne vozovnice, poleg tiste, ki jo je plačal potnik. Poleg lastne mesečne vozovnice ali katere koli druge vozovnice, bo moral torej potnik kupiti še dodatno vozovnico in jo žigosati.

6. Prav tako je brezplačen prevoz: invalidskih vozičkov in bergel, ki jih uporabljajo invalidi ali ljudje z omejeno mobilnostjo v skladu s 3. členom, otroških vozičkov v skladu s 4. členom; psov vodnikov, ki spremljajo slepe in slabovidne ter malih domačih živali, v skladu s 6. členom.

2. ČLEN VEDENJE V PREVOZNEM SREDSTVU

1. Potniki se morajo vesti spoštljivo in vljudno in morajo odstopati svoj sedež tistim, ki imajo na podlagi veljavnih zakonskih predpisov posebej pravico do sedeža (npr. težko prizadetim osebam in invalidom), ter pomagati ljudem s telesnimi okvarami ali z zmanjšano mobilnostjo, starejšim osebam, nosečnicam in ljudem z otroki.

2. Prepovedano je:

a) vstopati v prevozno sredstvo ali izstopati skozi vrata, ki niso temu namenjena, razen v primerih, ko je to izrecno dovoljeno; ti primeri so navedeni v 3., 4. in 6. členu tega Pravilnika (ljudje z motnjami v telesnem razvoju ali z omejeno mobilnostjo, osebe na invalidskem vozičku; slepi in slabovidni s psi vodniki);

b) vstopiti v prevozno sredstvo z orožjem z izjemo:

– pripadnikov varnostnih organov;

– oseb, ki so jih pristojne oblasti izrecno pooblastile za nošenje orožja;

– drugih oseb, obravnavanih v posebnih pravilih iz Enotnega besedila zakona o javni varnosti (T.U.L.P.S.);

c) vstopiti v prevozno sredstvo z nevarnimi, vnetljivimi, eksplozivnimi ali smrdljivimi snovmi ali s predmeti ter škatlami, ki so lahko na osnovi nepreklicne presoje zaposlenega osebja zaradi svoje prostornine, oblike ali narave nevarni za potnike ali lahko poškodujejo prometno sredstvo;

d) vstopiti v prevozno sredstvo pijani ali v takšnih fizičnih ali psihofizičnih pogojih, ki ne zagotavljajo pravilne uporabe prevozne storitve in/ali lahko ogrozijo lastno varnost in varnost drugih potnikov ali lahko povzročijo drugim potnikom neugodje;

e) vstopiti v prevozno sredstvo v fizičnem stanju, ki kaže znamenja telesne poškodbe, kot so npr. rane, brez ustreznih zaščitnih ukrepov za obvladovanje posledic travme, ali v očitnem patološkem stanju zaradi resnih bolezni, ki se lahko prenašajo s stikom ali po zraku brez ustreznih zaščitnih ukrepov, ki bi lahko preprečili prenosljivost;

f) vstopiti v prevozno sredstvo pomanjkljivo oblečeni;

g) kaditi v prevoznem sredstvu, ne glede na način kajenja (cigarete; elektronske cigarete; cigare; pipe; itd.);

h) zasesti več kot en sedež za vsako vrednostno ali mesečno vozovnico ali katerokoli drugo obliko vozovnice ali na kakršen koli način ovirati izhode ali prehode;

i) nagniti se skozi okna ali metati predmete iz prevoznih sredstev;

j) vstopati v voznikovo kabino, četudi v njej ni osebja;

k) sprožiti alarmne naprave brez pravega vzroka;

l) vesti se neprimerno ali škodljivo na katerikoli način, ki moti druge osebe ali škodi opremi prevoznega sredstva;

m) odvračati voznika od svojih nalog oz. mu onemogočati ali na katerikoli način preprečevati, da opravlja svoje naloge;

n) prositi voznika za vstop v prevozno sredstvo ali za izstop iz njega stran od pooblaščenih postajališč;

o) opravljati reklamno, prodajno ter informativno dejavnost, četudi za dobrodelne namene, brez ustreznega dovoljenja s strani podjetja Trieste Trasporti S.p.A., kakor tudi beračiti ali prositi ljudi za miloščino in podobno.

3. Vsekakor pa mora vsak potnik obvezno upoštevati vsakršno morebitno navodilo zaposlenega osebja.

3. ČLEN PREDPISI ZA PREVOZ INVALIDNIH OSEB ALI OSEB Z ZMANJŠANO MOBILNOSTJO

1. Pravilnik zagotavlja težko ali zmerno gibalno oviranim osebam, ki so opredeljene, kot tiste osebe, “… katerih mobilnost je pri uporabi prevoza zmanjšana zaradi telesne invalidnosti (čutilne ali gibalne, stalne ali začasne), invalidnosti ali motnje v duševnem razvoju ali katerega koli drugega vzroka invalidnosti ali zaradi starosti, zaradi česar njihovo stanje zahteva primerno pozornost in prilagajanje storitev, ki so na voljo vsem potnikom, njihovim posebnim potrebam ” (kot je določeno v točki j 1. odstavka 3. člena), Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 181/2011 z dne 16.02.2011, o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004) o uporabi lokalnega javnega prevoza, z omejitvami in pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

2. Težko ali zmerno gibalno ovirane osebe, ki uporabljajo invalidski voziček, ne morejo koristiti storitev, ki jih nudi tramvaj, ker vozila zaradi svojih edinstvenih funkcij in postajališč niso opremljene tako, da bi lahko zagotovile dostop invalidom.

3. Težko ali zmerno gibalno ovirane osebe, ki uporabljajo invalidski voziček, lahko koristijo storitve javnega lokalnega prevoza (TPL), ki jih nudijo avtobusi, posebej opremljeni in označeni s posebnim logotipom, nameščenim na posebno vidnem mestu na zunanjosti prevoznih sredstev.

Vstop in izstop iz prevoznega sredstva omogoča mobilna ploščad, ki jo upravljajo uslužbenci podjetja in je vsekakor pod njihovo odgovornostjo.

Podjetje ne odgovarja v primeru, da uporabnik ne pozna skupne teže uporabnika in invalidskega vozička in da ta presega odobreno nosilnost mobilne ploščadi, kar dejansko lahko ogrozi zdravje uporabnika in lahko povzroči konstrukcijske poškodbe na napravi.

Uporabnik invalidskega vozička se mora po vstopu v vozilo postaviti v ustrezno območje, označeno s posebnim logotipom na dobro vidnem mestu, in se mora zavarovati z ustreznim pripomočkom, ki se nahaja na vozilu, pri čemer mora opozoriti uslužbence in jim povedati, na katerem postajališču želi izstopiti, tako da bodo le-ti seznanjeni in bodo lahko ukrepali ter obvestili uporabnika v primeru, da postajališče ne bi bilo trenutno ali stalno dostopno tej specifični vrsti uporabnika.

V vsakem primeru se lahko zadevna storitev uporabniku odreče iz splošnih, posebnih ali trenutnih varnostnih razlogov, vezanih na prometna sredstva in postajališča po lastni in nepreklicni presoji uslužbencev družbe, ki imajo vsekakor dolžnost, da uporabnikom izčrpno pojasnijo nastalo situacijo.

Storitev se nudi le proti plačilu vozovnice in se velja samo za uporabnika.

4. Zmerno in lažje gibalno ovirane osebe, ki uporabljajo hodulje, plačajo eno samo vozovnico za uporabnika.

V teh primerih običajno ni predvidena uporaba mobilne ploščadi.

4. ČLEN PREDPISI ZA PREVOZ OTROK Z OTROŠKIMI VOZIČKI

1. Staršem ali drugim polnoletnim osebam se dovoli vstop v avtobuse z otroki v otroškem vozičku, v kolikor so le-ti v skladu z veljavnimi predpisi, z omejitvami in z navodili, opisanimi v nadaljevanju tega člena.

2. Število uporabnikov, ki lahko koristi storitve javnega potniškega prometa z otroki in z vozičkom ni omejeno, pod pogojem, da se vozički zložijo/zaprejo/spravijo pred vstopom v prevozno sredstvo in ostanejo v tem položaju za čas trajanja vožnje, tako da niso v napoto in zagotavljajo maksimalno varnost oseb in predmetov v vozilu ter funkcionalnost in uporabnost vozila, predvsem pa dostopnost in funkcionalnost vrat.

3. Na prevozna sredstva, ki so opremljena za prevoz težko ali zmerno gibalno oviranih oseb na invalidskem vozičku (vozila in območja so označena s posebnim logotipom na dobro vidnem mestu), lahko vstopijo tudi otroci na nezložljivem otroškem vozičku, pod pogojem, da so aktivirane zavorne naprave, vgrajene na vozičku.

Otroške vozičke je treba postaviti znotraj navedenega območja, ki je opremljeno za invalide na vozičku; nasloniti jih je treba na rob tega območja, blokirati kolesa in preprečiti, da bi vozički ovirali prehod na osrednjem hodniku.

V tem primeru sta v prevoznem sredstvu lahko sočasno prisotna največ dva (2) odprta otroška vozička pod pogojem, da ne presegata mer opremljenega območja in da vozička lahko vstopita skozi vrata, ki so namenjena vstopu invalidov na vozičku.

Za vstop otrok na otroškem vozičku ponavadi ni predvidena uporaba mobilne ploščadi.

Težko ali zmerno gibalno ovirana oseba na invalidskem vozičku ima vsekakor prednost in prednostni dostop do vozila in do uporabe navedenega območja.

4. V vsakem primeru mora uporabnik, ki je v vozilo javnega prometa naložil (odprt ali zložen) otroški voziček za prevoz otrok, skrbeti zanj in ga imeti pri sebi ves čas vožnje.

5. Prevoz otrok z otroškimi vozički v javnem prometnem sredstvu poteka pod odgovornostjo uporabnika, ki je odgovoren za morebitne poškodbe, ki bi jih povzročal podjetju Trieste Trasporti S.p.A. in/ali tretjim osebam.

5. ČLEN PREDPISI ZA PREVOZ KOLES NA TRAMVAJU

1. Na vagonih tramvajske proge lahko odrasli uporabniki ali njihovi spremljevalci prevažajo kolesa (z izjemo tandemov) in sicer za vsakega potnika do zgornje meje nosilnosti prtljažnikov, ki so vgrajeni na teh vagonih, proti plačilu dodatne redne vozovnice poleg tiste, ki jo je potnik že plačal.

Prevoz pa bo v vsakem primeru potekal v skladu z okoljskimi pogoji oziroma z varnostnimi pogoji, po presoji zaposlenih v podjetju, in v skladu z naslednjimi splošnimi merili:

  1. natovarjanje in raztovarjanje koles iz vagonov je možno na končnih postajah, v smeri končne postaje na Opčinah tudi na vmesnih postajah (z izjemo postajališča Obelisk-Obelisco), a v skladu z varnostnimi zahtevami redne dejavnosti in na osnovi nepreklicne presoje zaposlenega osebja;
  2. vsak potnik, ki želi uporabljati prtljažnik za kolesa, mora kolo natovoriti in raztovoriti lastnoročno in pod lastno odgovornostjo na ustrezno opremljena prevozna sredstva, in sicer na namenske prtljažnike; preveriti mora, da je kolo pravilno nastavljeno in pritrjeno na ustrezne nosilce, da ne bi oviralo ali onemogočilo premikanja prevoznega sredstva.

2. Podjetje Trieste Trasporti S.p.A. bo zahtevalo od uporabnika prevoza povračilo za morebitno škodo, ki bi nastala pri premoženju samega podjetja ali pri tretjih osebah med natovarjanjem in raztovarjanjem kolesa in zaradi nepravilne in/ali pritrditve kolesa med prevozom.

6. ČLEN PREDPISI O PREVOZU DOMAČIH ŽIVALI

1. Na avtobusih in tramvajih, ki so namenjeni lokalnemu javnemu prevozu (TPL) je dovoljen vstop in prevoz domačih živali, kot je navedeno v točki a) 1. odstavka 2. člena Deželnega zakona št. 20 z dne 11.10.2012 s kasnejšimi spremembami in dopolnili ter po naslednjih načelih:

a) brezplačen prevoz na vseh prevoznih sredstvih psov vodnikov, ki spremljajo uporabnike z motnjami vida. Psi morajo imeti nagobčnik in jih je potrebno voditi na vrvici; uporabnik v spremstvu psa vodnika ima pravico do vstopa in izstopa skozi katera koli vrata;

b) brezplačen prevoz majhnih domačih živali v posebnih kletkah ali košarah za prevoz živali, ki jim preprečujejo katerikoli stik z zunanjim svetom in so opremljene z ustrezno zaporo.

Vsak potnik lahko prevaža le eno (1) samo kletko ali košaro za majhne domače živali.

2. V primeru, da žival onesnaži ali pokvari opremo prevoznega sredstva ali na kateri koli način poškoduje osebe ali predmete, mora potnik obvezno posredovati svoje osebne podatke zaposlenemu osebju in plačati nastalo škodo, tudi če je njen znesek naknadno opredeljen; pri tem ostaja družba Trieste Trasporti S.p.A. prosta vsakršne z dogajanjem povezane odgovornosti.

3. Prevoz živali bo lahko zavrnjen ali se bo prekinil na osnovi nepreklicne odločitve zaposlenega osebja in brez pravice do povračila denarja lastnikom živali za plačano vozovnico v primeru precejšnje gneče na prevoznem sredstvu, ogrožene varnosti potnikov, osebja ali prevoznega sredstva ali v primeru, da žival na kateri koli način moti potnike.

7. ČLEN SPLOŠNA DOLOČILA

1. Potniki morajo spoštovati vsakršno morebitno naročilo zaposlenega osebja.

2. Moteče potnike in tiste, ki ne upoštevajo pripomb in povabil zaposlenega osebja k spoštovanju teh predpisov, je mogoče izločiti iz prevoza in oddaljiti brez pravice do kakršnegakoli povračila; podjetje si pridržuje pravico do morebitnih zakonskih ukrepov.

3. Morebitne prizive v zvezi z izvajanjem storitev je mogoče posredovati po telefonu na brezplačno številko 800-016675 ali nasloviti v pisni obliki na družbo Trieste Trasporti S.p.A. – Urad za stike z javnostjo – via dei Lavoratori 2 – 34144 Trieste, ali po elektronski pošti na e-naslov urp@triestetrasporti.it, z navedbo dneva, ure in številke prevoznega sredstva; pisne prizive je treba podpisati in vsebovati morajo osebne podatke ter naslov prizivnika.

4. Vsi osebni podatki bodo obravnavani v skladu z veljavnimi predpisi na področju zaščite zasebnosti.

8. ČLEN GLOBE

Veljavni predpisi urejajo primere, v katerih se uporabniki kaznujejo z upravnimi kaznimi; prav tako sta opredeljena obseg in vrsta kazni.

Zlasti je treba opozoriti, da 35. člen deželnega zakona št. 23 z dne 20.08.2007 s kasnejšimi spremembami in dopolnili, ki ga besedilo povzema z nekaterimi specifikacijami, določa, med drugim, sledeče:

1. V primeru nespoštovanja določil iz tega pravilnika za prevozna sredstva se uporabnik kaznuje z globo, ki znaša od 20 EUR do največ 108 EUR.

2. Potniki, ki se poslužujejo storitev javnega prevoza brez predpisane vozovnice, bodo morali, poleg plačila vozovnice po rednem ceniku med vožnjo, plačati tudi upravno kazen od najmanj 20 EUR do največ 126 EUR z možnostjo plačila znižanega zneska [ki znaša 40 evrov – dvojna predvidena minimalna kazen] v skladu s 7. členom deželnega zakona št. 1 z dne 17.1.1984 (Pravila za odmero upravnih deželnih kazni). Če je bila ista kršitev storjena dvakrat v koledarskem letu, se predlagana upravna globa poveča za polovico.

3. Uporabniki brez vozovnice, ki v petih delovnih dneh po ugotovitvi kršitve predložijo osebno mesečno vozovnico, redno žigosano pred datumom ugotovitve kršitve, morajo plačati upravno denarno kazen, zmanjšano za 50 odstotkov (torej 10 evrov razen v primeru naknadnih sprememb ter dopolnil).

4. Nadzor in ugotovitev kršitev po 1., 2. in 3. odstavku sta v pristojnosti podjetja v okviru storitev, ki jih izvaja sama družba.

5. Podjetje ugotavlja kršitve, ki so v njeni pristojnosti, s pomočjo pooblaščenih sodelavcev s posebnim identifikacijskim dokumentom, ki ga izdaja družba. Nadzorniki smejo izvajati preglede, ki jih predvideva 13. člen zakona št. 689 z dne 24.11.1981 (Spremembe kazenskega sistema), vključno s tistimi, ki so potrebni za identifikacijo storilca, kot tudi vse ostale predhodne aktivnosti, ki so določene v poglavju I, delu II, istega zakona.

6. Da bi uporabnikom zagotovili večjo varnost na prevoznih sredstvih in v prostorih podjetja, se lahko dejavnosti za preprečevanje in odkrivanje nespoštovanja pravil, ki se kaznuje z upravno kaznijo, zaupajo tudi varnostnikom, imenovanim v skladu s 133. členom kraljevega odloka št. 773 (Potrditev enotnega besedila zakona o javni varnosti) ali enakovrednim uslužbencem varnostnih podjetij.

7. Kršitev se takoj uveljavi pri storilcu ali pri osebi, pristojni za nadzor, opredeljeni v drugem odstavku 2. člena zakona št. 689/1981.

8. Ob uveljavitvi kazni je mogoče plačati nadzorniku celotni dolgovani znesek, pri čemer nadzornik izda ustrezno potrdilo.

9. V primeru, da prekrška ni možno takoj uveljaviti ali da denarne kazni ni mogoče takoj plačati, nadzornik posreduje svoji pisarni zapisnik, pisarna pa naknadno posreduje storilcu kopijo zapisnika. V tem primeru mora dolžnik plačati dolgovani znesek, poleg upravnih stroškov, v roku petnajstih dni od same prijave.

Odstavka 10 in 11 “izpuščena”

12. V primeru pritožbe, vročitve, neplačila kazni na način in v roku, določenem v prejšnjem odstavku, kakor tudi v vseh ostalih primerih, ki niso izrecno predvideni v tem členu, veljajo določbe deželnega zakona št. 1/1984.

Odstavek 13 “izpuščen”

14. Prav tako veljajo določbe iz veljavne državne in deželne zakonodaje, zlasti pa odlok predsednika Republike št. 753/1980.

Splošni Pogoji Prevoza Od 9  Junij 2013
Splošni Pogoji Prevoza Od 9 Junij 2013
Splošni pogoji prevoza od 9. junij 2013.pdf
18 junija 2014
113.5 KiB
889 Downloads